Harvest Jazz Festival (18 of 20)
Matt1 Photo by Eric Thom