Harvest Jazz Festival (17 of 20)
Matt Photo by Eric Thom