Harvest Jazz Festival (20 of 20)
Matt Photo by Eric Thom